golang net/url 路径穿越漏洞CVE-2022-32190

近日,我司监测到GO发布安全公告,修复了一个存在于GO组件中的安全漏洞,该漏洞是由于net/url组件的JoinPath函数不会删除附加的相对路径中的 ../ 元素,攻击者可能利用该漏洞访问系统敏感文件。

golang 的组件net/url实现了URL的解析处理和查询转义。

 

影响版本:

  • 1 <= golang net/url < 1.18.6
  • 1.19 <= golang net/url < 1.19.1

 

安全版本:

  • golang net/url = 1.18.6
  • golang net/url = 1.19.1

 

修复建议:

官方已经针对漏洞发布了软件更新,下载地址如下:

发表评论

评论已关闭。

相关文章