Django拒绝服务漏洞CVE-2023-24580

近日,我司监测到Django发布安全公告,修复了一个存在于Django中的拒绝服务漏洞,该漏洞是由于Django在处理上传的文件时没有限制文件数量。远程攻击者在上传文件时,可同时上传多个文件致使Django因打开文件过多或者内存耗尽,进而造成拒绝服务。Django是一个高级 Python Web 框架,它鼓励快速开发和简洁、实用的设计。

 

影响版本:

  • 4.1 <= Django < 4.1.7
  • 4.0 <= Django < 4.0.10
  • 3.2 <= Django < 3.2.18

 

安全版本:

  • Django >= 4.1.7
  • Django >= 4.0.10
  • Django >= 3.2.18

 

修复建议:

官方已经针对漏洞发布了版本更新,下载地址如下:

https://www.djangoproject.com/weblog/2023/feb/14/security-releases/

 

发表评论

评论已关闭。

相关文章